مجموعه تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

تست و تعمیر و تامین قطعات یدکی تجهیزات ابزار دقیق
تنظیم و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
تست و تعمیر انواع شیرهای کنترل
تنظیم انواع شیرهای ایمنی
ارتباط با مراکز کالیبراسیون مراجع داخلی و خارجی
کالیبراسیون تجهیزات Hart و Foundation Fieldbus