مجموعه طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم های میترینگ و پرووینگ

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی و ساخت سیستم های میترینگ و پرووینگ
طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی سیستم های میترینگ و انواع پروور
تعمیر و نگهداری سیستم های میترینگ و انواع پروور
ساخت تجهیزات و قطعات یدکی سیستم های میترینگ و پرووینگ
کالیبراسیون سیستم های میترینگ و پرووینگ
طراحی و ساخت انواع دستگا های نمونه گیر (sampling system )
طراحی و ساخت انواع four way valve