مجموعه مشاوره و مهندسی پایه و تفصیلی

مطالعات اولیه و امکان سنجی ( Feasibility Study )
طراحی و تولید مدارک مهندسی پایه و تفصیلی پروژه های صنعتی
نوسازی و بهینه سازی واحدهای فرآیندی و صنعتی
Hazop and HAzid Study
خدمات مشاوره مدیریت طرح ( MC )
برنامه ریزی و پیاده سازی سیستم های مدیریت ریسک ( Process Safety Management )
طراحی و پیاده سازی سیستم های آتش نشانی و اطفاء حریق
SIL Study and Risk Analysis